0 items
€ 0,00
Proclaimer
Juridische informatie en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden website reservaties.tervuren.be en  tickets.dewarandepoort.be

 

1. Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Tervuren, Markt 7A bus 2 – 3080 Tervuren. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Gemeente Tervuren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Gemeente Tervuren is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

 

2. Beheer van informatie

Gemeente Tervuren levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Gemeente Tervuren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert gemeente Tervuren zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om al uw opmerkingen door te geven aan de communicatiedienst van de gemeente Tervuren (e-mail: communicatie@tervuren.be). De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de gemeente Tervuren aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden, ...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet je eerst een schriftelijke aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepen van de gemeente Tervuren, Hingensteenweg 13 in Tervuren. Gemeente Tervuren en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

 

4. Links naar websites beheerd door derden

Gemeente Tervuren plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Gemeente Tervuren geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Gemeente Tervuren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt gemeente Tervuren zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan gemeente Tervuren (e-mail: communicatie@tervuren.be).

Gemeente Tervuren behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

 

5. Persoonsgegevens

Gemeente Tervuren verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan de gemeente Tervuren dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Gemeente Tervuren verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat gemeente Tervuren persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan gemeente Tervuren de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent gemeente Tervuren aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan gemeente Tervuren gecontacteerd worden (e-mail: communicatie@tervuren.be).

 

6. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe: - de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken - geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt. - de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer , doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom. - de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Gemeente Tervuren behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

 

7. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.

 

8. Contactgegevens

Gemeentebestuur Tervuren
Markt 7A bus 2
3080 Tervuren
BTW-nummer: 207.525.461
Tel.: 02 766 52 59
E-mail: communicatie@tervuren.be

AGB BEXIT
Markt 7A bus 1
3080 Tervuren
BTW-nummer: 866.790.614